Travel Guide provides a convenient one-stop information guide on bus and train services.

Bus Service Information

Click here to perform other Bus Service Enquiry.


176
SMRT Buses Weekdays Saturdays Suns / PHs
1st bus Last bus 1st bus Last bus 1st bus Last bus
Bt Panjang Int 0530 2335 0530 2335 0545 2335
Bt Merah Int 0545 2330 0545 2330 0545 2330

Period 0630 - 0830 0831 - 1659 1700 - 1900 After 1900
Frequency
Direction 1
Direction 2

06 - 09 minutes
08 - 09 minutes

06 - 11 minutes
07 - 12 minutes

10 - 11 minutes
07 - 08 minutes

09 - 15 minutes
08 - 13 minutes
DIRECTION 1
Distance (km) Bus Stop
Code
Road / Bus Stop Description
    Petir Rd
0.0  45009  • Bt Panjang Int
    Jelebu Rd
 • Non Stop
    Bt Panjang Rd
0.4  44259  • Blk 183
    Upp Bt Timah Rd
0.7  44029  • Bt Panjang Stn Exit A/LRT
1.0  44019  • The Linear
1.3  43119  • Bef Hazel Pk Terr
1.7  43109  • Cashew Stn
1.9  43099  • Assumption Pathway Sch
2.2  43089  • Aft Assumption Eng Sch
    Hillview Rd
3.0  43279  • Aft Hillview Stn
    Hillview Ave
3.3  43268  • Hillington Green Condo
3.7  43259  • Opp Hillbrooks
3.9  43249  • Hillview Apts
4.3  43239  • The Petals Condo
    Bt Batok East Ave 2
4.5  43449  • Blk 258
4.8  43439  • Blk 242
5.1  43429  • Blk 240
    Bt Batok Ctrl
5.7  43419  • Aft Bt Batok Stn/Blk 628
    Bt Batok West Ave 3
6.1  43401  • Bt Batok Polyclinic
    Bt Batok West Ave 6
6.5  43321  • Opp Blk 144
6.9  43371  • Blk 109
    Bt Batok Ave 1
7.2  43699  • Blk 298
    Jurong East Ctrl
7.6  28629  • Blk 266
8.1  28319  • Blk 207
8.4  28449  • Bef Seventh-Day Advent Ch
8.6  28431  • Blk 134
    Jurong Town Hall Rd
8.9  28249  • Jurong East Lib
9.4  28239  • Opp Jurong Town Hall
10.0  28229  • German Ctr
10.4  20269  • Bef Pandan Gdns
10.6  20259  • C'wealth Sec Sch
    West Coast Rd
10.9  20159  • Blk 411
11.2  20149  • Blk 408
11.6  20139  • Opp Angliss Bldg
    West Coast Highway
12.1  20289  • The Japanese Sec Sch
12.8  17339  • Blk 518
13.2  17329  • Blk 705
13.6  17319  • Blk 716
14.0  17369  • Aft West Coast Lk
14.4  17309  • West Coast View
14.6  17359  • Bef Clementi Rd
15.0  17299  • Opp West Coast Pk
15.6  16249  • Bef Wholesale Ctr
16.2  16239  • Opp Wholesale Ctr
16.7  16229  • Haw Par Villa Stn
17.1  16219  • Opp Wharves Bldg
    Pasir Panjang Rd
17.5  15219  • Pasir View Pk
17.9  15209  • Bef Pasir Panjang Stn
18.2  15199  • Opp Currency Hse
18.7  15169  • HarbourSide Bldg 2
18.9  15159  • Mapletree Business City
19.2  15149  • Opp Labrador Pk Stn
    Telok Blangah Rd
19.6  14189  • Aft Alexandra Rd
19.9  14179  • Yeo's Bldg
20.3  14169  • Opp Telok Blangah Stn
    Henderson Rd
20.8  14041  • Blk 54
21.2  14051  • Aft Telok Blangah Hts
21.7  14241  • Opp Blk 1
22.0  10331  • Bef Bt Merah Ctrl
    Bt Merah Ctrl
22.3  10009  • Bt Merah Int
 
DIRECTION 2
Distance (km) Bus Stop
Code
Road / Bus Stop Description
    Bt Merah Ctrl
0.0  10009 • Bt Merah Int
    Henderson Rd
0.4  10339 • Aft Bt Merah Ctrl
0.6  14249 • Blk 1
1.1  14059 • Bef Telok Blangah Hts
1.5  14049 • Opp Blk 55
    Telok Blangah Rd
2.0  14161 • Telok Blangah Stn
2.4  14171 • Opp Yeo's Bldg
    Pasir Panjang Rd
3.1  15141 • Labrador Pk Stn
3.4  15151 • Opp Mapletree Biz City
3.6  15161 • Opp HarbourSide Bldg 2
4.1  15191 • Pasir Panjang Stn/FC
4.4  15201 • Aft Pasir Panjang Stn
4.8  15211 • Opp Pasir View Pk
    West Coast Highway
5.1  16211 • Wharves Bldg
5.6  16221 • Opp Haw Par Villa Stn
6.1  16231 • Wholesale Ctr
6.7  16241 • Bef West Coast Pk
7.3  17291 • West Coast Pk
7.6  17351 • Aft Clementi Rd
8.0  17301 • Opp West Coast View
8.4  17361 • Opp West Coast Lk
8.7  17311 • Opp Blk 801C
9.2  17321 • Tien Wah Press Bldg
9.6  17331 • Opp Blk 518
10.2  20281 • Opp The Japanese Sec Sch
    West Coast Rd
10.8  20131 • S'pore Food Ind Bldg
11.2  20141 • Opp Blk 408
11.5  20151 • Opp Blk 411
    Jurong Town Hall Rd
11.8  20251 • Bef Teban Gdns Rd
12.0  20261 • Aft Pandan Gdns
12.4  20271 • Opp German Ctr
12.7  28221 • Opp Intl Business Pk
13.0  28231 • Jurong Town Hall
13.4  28241 • Opp Jurong East Lib
    Jurong East Ctrl
13.8  28439 • Blk 124
14.0  28441 • Seventh-Day Advent Ch
14.4  28311 • Blk 209
14.9  28621 • Blk 241
    Bt Batok Ave 1
15.4  43691 • Blk 190
    Bt Batok West Ave 6
15.8  43379 • Blk 185
16.1  43329 • Blk 146
    Bt Batok West Ave 3
16.5  43409 • Opp Blk 127
    Bt Batok Ctrl
17.0  43411 • Opp Blk 628
    Bt Batok East Ave 2
17.6  43421 • Blk 503
17.9  43431 • Opp Blk 242
18.2  43441 • Opp Blk 258
    Hillview Ave
18.5  43231 • Opp The Petals Condo
18.8  43241 • Opp Hillview Apts
19.1  43251 • Hillbrooks
19.5  43261 • Opp Hillview Hts
    Hillview Rd
19.8  43271 • Glendale Pk Condo
    Upp Bt Timah Rd
20.1  43061 • Hillview Stn
20.3  43071 • Opp Dairy Farm Rd
20.5  43081 • Opp Assumption Eng Sch
20.8  43091 • Bef Cashew Stn
21.3  43111 • Min of Defence
21.5  44011 • Opp The Linear
21.9  44021 • Bt Panjang Stn Exit B
    Bt Panjang Rd
22.2  44251 • Bt Panjang Stn/Blk 604
    Jelebu Rd
 • Non Stop
    Petir Rd
22.9  45009 • Bt Panjang Int